Internkontroll

Følger opp alle lovbestemte krav
Vi i Rakkestad Energi arbeider aktivt med internkontroll på vegne av våre kunder. For de fleste er det så å si en umulig oppgave å oppfylle de lovbestemte reglene om internkontroll av installasjoner uten profesjonell bistand. Vi tar oss av hele registreringsprosessen inkludert kontroll og overlevering av dokumentasjon i en egen perm.
I tillegg til økt sikkerhet og oppfølging av lovbestemte krav, kan gjennomført internkontroll også gi redusert drifts - og forsikringskostnader.

Årlige kontroller
Internkontroll av elektriske anlegg bør gjennomføres årlig, minimum hvert annet år. På steder hvor det er store variasjoner i effektforbruket, er det særlig viktig at det gjennomføres årlige kontroller av tavler og fordelinger.
Eieren av et elektrisk anlegg er selv ansvarlig for at anlegget til enhver tid er i orden. Dette ansvaret blir ofte overført til brukeren. Sjekk i leiekontrakten hva som er avtalt om dette.

Termofotografering avdekker feil
Termofotografering er et svært viktig og aktuelt tiltak i forbindelse med internkontroll og vedlikehold av elektriske anlegg. Med denne teknikken kan det avdekkes feil i fordelingsanleggene før det oppstår problemer.
Det benyttes et varmekamera som omsetter temperaturer og temperaturendringer til et synlig bilde, slik at det blir skaffet til veie verdifull informasjon om de aktuelle anleggenes tilstand. Med grunnlag i dette kan det så utføres vedlikehold direkte på enkeltkomponenter. I tillegg til økt driftssikkerhet kan termofotografering gi store besparelser i form av lavere vedlikeholdsutgifter.

Interessert?
Vi har medarbeidere som har spesialisert seg på internkontroll og termofotografering.
Ta kontakt med oss hvis dette virker interessant for nærmere informasjon.